ПОЛОЖЕННЯ про Глухівську міську психолого-медико-педагогічну консультацію

 Загальні положення

1.1. Глухівська психолого-медико-педагогічна консультація (далі  міська ПМПК) є методичною установою системи освіти міста, що здійснює консультативну, методичну, психолого-педагогічну, корекційно-розвиткову, аналітичну, прогностичну, профілактичну, просвітницьку діяльність.

1.2.Міська ПМПК є структурним підрозділом відділу освіти міської ради, підпорядкована, підзвітна та підконтрольна відділу освіти, а також підзвітна Сумській обласній психолого-медико-педагогічній консультації.

1.3.Міська ПМПК не має прав юридичної особи. Фінансується за рахунок коштів міського бюджету, виділених на освіту. Гранична чисельність, фонд оплати праці, видатки на її утримання встановлюються головним розпорядником коштів – начальником відділу освіти міської ради.

1.4. Діяльність міської психолого-медико-педагогічної консультації спрямована на:

- виявлення, психолого-педагогічне вивчення, оцінку труднощів та потенційних можливостей розвитку дітей віком до 18 років, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, мають ознаки ризику виникнення труднощів пізнавальної діяльності та поведінки; підготовку висновку та рекомендацій щодо розвитку, змісту, форм і методів навчання з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності дитини;

- консультування батьків (осіб, які їх замінюють), педагогічних працівників, з питань вибору можливих форм і методів навчання, у тому числі інклюзивного (інтегрованого), у поєднанні з реабілітаційними заходами, соціальної адаптації та інтеграції у суспільне життя дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;

- облік, систематизацію та аналіз даних про кількість дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, за освітніми потребами з урахуванням видів порушень з метою надання  пропозицій до відділу освіти щодо створення належних умов та вжиття заходів для реалізації права таких дітей на здобуття освіти, забезпечення її гнучкості та різноманітності у місцях проживання;

- участь у складанні індивідуальної програми  реабілітації дитини з інвалідністю (спільно з лікарсько-консультаційними комісіями закладів охорони здоров'я);

- організацію індивідуальної корекційно-розвиткової допомоги дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, насамперед зі складними та тяжкими вадами;

- надання науково-методичної допомоги педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів з питань інклюзивного (інтегрованого) навчання та створення оптимальних умов для реалізації потенційних можливостей, розвитку здібностей, обдарувань, здобуття якісної освіти дітьми з особливими освітніми потребами;

- системну психолого-педагогічну підтримку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в умовах інклюзивного (інтегрованого) навчання, за індивідуальною формою в домашніх умовах;

- психолого-педагогічний супровід сімей, які виховують дитину зі складними вадами розвитку, у тому числі з інвалідністю;

- залучення батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в реабілітаційному процесі шляхом їх участі у проведенні корекційно-розвиткових занять, надання методичних рекомендацій щодо розвитку і виховання їхніх дітей;

- просвітницьку діяльність серед населення в цілях профілактики виникнення порушень у психічному розвитку дітей, труднощів у навчанні та формуванні особистості.

1.5. Консультування та психолого-педагогічне вивчення дітей в міській психолого-медико-педагогічній консультації здійснюються за зверненням батьків (осіб, які їх замінюють) та з обов'язковою їх присутністю.

Показаннями для здійснення такого консультування можуть бути порушення формування у дитини  пізнавальної  діяльності згідно з віковими нормами, труднощі засвоєння нею знань, умінь, навичок, суспільного досвіду.

1.6. У своїй діяльності психолого-медико-педагогічна консультація керується Конвенцією про права інвалідів (2006 року), Конституцією України, Законами України:

- "Про освіту", "Про загальну середню освіту",

- "Про дошкільну освіту", "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про реабілітацію інвалідів в Україні", "Про захист персональних даних", актами Президента України, Кабінету Міністрів України,  Положенням про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації,  рішеннями  Глухівської міської ради та її виконавчого комітету,  наказами відділу освіти міської ради,  іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

 1.7. Міська психолого-медико-педагогічна консультація співпрацює з органами охорони здоров'я, соціального захисту населення, службами у справах дітей, психологічною службою  іншими державними і недержавними організаціями, у тому числі громадськими, що опікуються питаннями дітей з особливими освітніми потребами.

 1. Основні завдання і функції психолого-медико-педагогічної консультації

Міська ПМПК здійснює:

2.1. У взаємодії з районною дитячою поліклінікою, міською лікарсько-консультаційною комісією, управлінням соціального захисту своєчасне виявлення дітей з вадами розвитку, починаючи від народження, облік їх кількості за освітніми потребами з урахуванням видів порушень, консультування батьків щодо вторинних ускладнень психічного розвитку дитини з певним видом порушень.

2.2. Попереднє логопедичне, педагогічне та психологічне вивчення дітей з вадами розвитку, які не відвідують навчальних закладів, результати якого фіксуються у відповідних розділах "Картки стану здоров'я і розвитку дитини" (додаток 1).

2.3. Психолого-педагогічне вивчення дітей в міській ПМПК відбувається за умови наявності у її складі необхідних фахівців та документально підтверджених медичних даних (діагнозу) дитини і стосується дітей з сенсорними, фізичними, мовленнєвими порушеннями.

Діти, які мають складну ваду або порушення інтелектуального розвитку, проходять обстеження в Сумській обласній ПМПК або в міській ПМПК за умови присутності на засіданні представника обласної ПМПК.

2.4. Направлення  дітей із складними вадами розвитку (після попереднього консультування та оформлення необхідних документів) на психолого-педагогічне вивчення в  Сумські обласну ПМПК для визначення особливих освітніх потреб і надання рекомендацій щодо змісту, методів та форми їх навчання, комплексної реабілітації.

2.5. Надання корекційно-розвиткової допомоги дітям з особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами розвитку, із залученням батьків або осіб, які їх замінюють (індивідуальні та групові заняття).

2.6. Консультативно-методичну допомогу батькам (особам, які їх замінюють), педагогам, практичним психологам, соціальним педагогам, медичним працівникам та працівникам соціально-психологічних служб з питань виховання, навчання, необхідності психолого-педагогічного та медичного супроводу дітей з різними видами порушень психофізичного розвитку та девіантною поведінкою.

2.7. Проведення роз'яснювальної роботи серед населення, працівників закладів освіти, охорони здоров'я, установ та закладів соціального захисту населення про необхідність раннього виявлення та організації своєчасної фахової допомоги дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

2.8. Участь у розробці пропозицій щодо розвитку мережі спеціальних груп, класів для дітей дошкільного і шкільного віку, які можуть надавати освітні послуги дітям, які потребують корекції фізичного  та (або) розумового розвитку, створення в них умов для інклюзивного (інтегрованого) навчання.

2.9. Підготовку аналітичної звітності для Сумської обласної ПМПК.

III. Склад міської ПМПК

3.1. Для здійснення консультативно-діагностичної, індивідуально-корекційної, координаційної та методичної роботи до складу міської ПМПК входять спеціалісти – консультанти, які працюють на громадських засадах, а саме: практичний психолог ДНЗ, практичний психолог ЗОШ, лікар-педіатр, лікар-психіатр.

3.2.Завідувач міської ПМПК та вчитель-логопед працюють на постійній основі.

3.2. Для роботи в міській ПМПК можуть запрошуватися окремі фахівці системи освіти, охорони здоров’я, установ та закладів системи праці та соціального захисту населення.

 1. Організація роботи міської ПМПК

4.1. Первинне консультування батьків (осіб, які їх замінюють) щодо особливостей розвитку їхніх дітей відбувається з їх власної ініціативи і здійснюється консультантом відповідної фахової спеціалізації. У разі необхідності поглибленого психолого-педагогічного вивчення дитини на засіданні психолого-медико-педагогічної консультації їм надається "Картка стану здоров'я і розвитку дитини" (додаток 1).

4.2. Психолого-педагогічне вивчення дитини в міській ПМПК здійснюється тільки в присутності батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності таких документів:

- паспортів батьків;

- свідоцтва про народження дитини;

- "Картки стану здоров'я і розвитку дитини" (додаток 1);

- зошитів з рідної мови,  математики (якщо дитина навчається), малюнків;

4.3. На підставі результатів власного психолого-педагогічного вивчення дитини фахівцями міської ПМПК формулюється висновок про особливості її розвитку та приймається колегіальне рішення про надання батькам (особам, які їх замінюють) рекомендацій щодо програми, форм і методів навчання та здійснення корекційно-розвиткової роботи, соціально-трудової реабілітації.

4.4. Батькам або особам, які їх замінюють, надається витяг з протоколу засідання міської психолого-медико-педагогічної  консультації з відповідним висновком та рекомендаціями (додаток 2).

4.5. У випадках, коли висновок може бути сформульований лише після тривалого вивчення дитини, міська психолого-медико-педагогічна консультація рекомендує навчання з випробувальним терміном на один навчальний рік у відповідному навчальному закладі, а за потреби - поглиблене медичне вивчення дитини.

4.6. У разі коли висновок  міської психолого-медико-педагогічної консультації про стан дитини, причини її пізнавальних труднощів та рекомендації щодо потенційних можливостей психічного розвитку не збігаються з медичним діагнозом, органом управління освітою така дитина направляється на навчання з урахуванням рекомендацій цієї консультації у відповідний навчальний заклад з випробувальним терміном на один рік та динамічним спостереженням фахівців відповідного навчального закладу.

Після закінчення випробувального терміну навчання  міська психолого-медико-педагогічна консультація здійснює повторне психолого-педагогічне вивчення дитини для уточнення рішення щодо організації її навчання та корекційно-розвиткової роботи.

4.7. Висновок міської ПМПК має рекомендаційний характер і є підставою для направлення дітей органами управління освітою до загальноосвітніх навчальних закладів, класів (груп) з інклюзивним (інтегрованим) навчанням, спеціальних дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням побажань батьків (осіб, які їх замінюють) та організації належної корекційно-розвиткової роботи.

4.8. Висновок, виданий міською ПМПК, скріплюються печаткою Сумської обласної ПМПК.

4.9. В міській психолого-медико-педагогічній консультації ведеться документація:

- журнал обліку дітей;                                                                                                                                                                                                                

 - книга протоколів діагностичного засідання ПМПК;                                                             

 - картка стану здоров’я і розвитку дитини;                                                   

- картка індивідуально-колекційної  роботи з дитиною;                                   

 - бланки виклику на діагностичне засідання ПМПК;                                              

 - витяг з протоколу діагностичного засідання ПМПК;                                          

 - план індивідуально- корекційної роботи з дітьми;                                             

- журнал обліку консультацій батькам, учителям, медпрацівникам;          

- план роботи ПМПК на навчальний рік;                                                         

 - дидактичні матеріали та методики, що ввввикористовує ПМПК для діагностичного обстеження дітей.

 4.10. Міська ПМПК може проводити виїзні засідання в загальноосвітніх чи дошкільних навчальних закладах, за погодженням з відділом освіти міської ради, вдома за запитом і заявою батьків, які дозволяється  проводити у скороченому складі, але не менше трьох фахівців: учителя-логопеда, практичного психолога, лікаря-психіатра.

 5.Управління міською психолого-медико-педагогічною консультацією

5.1. Завідувач міської ПМПК:

- у межах своєї компетенції взаємодіє з навчальними закладами, органами охорони здоров'я, соціального захисту населення, психологічною службою системи освіти, громадськими організаціями тощо;

- планує й організовує роботу міської ПМПК, здійснює добір кадрів;

- видає розпорядження, які є обов'язковими для  працівників міської ПМПК;

- створює належні умови для продуктивної праці працівникам міської ПМПК;

- подає на затвердження начальнику відділу освіти  штатний розпис, статті витрат та асигнувань на утримання  міської ПМПК тощо.

5.2. Призначення на посаду і звільнення з посади завідувача міської ПМПК здійснюються начальником відділу освіти міської ради  за погодженням з Сумською обласною ПМПК.

6.Матеріально-технічне забезпечення

6.1. Для повноцінного здійснення професійної діяльності відділ освіти міської ради забезпечує міську психолого-медико-педагогічну консультацію приміщенням відповідно до санітарних норм, доступним для дітей з інвалідністю різних категорій.

6.2. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази міської ПМПК здійснюється  за рахунок видатків міського бюджету, передбачених на освіту, та  інших джерел, передбачених чинним законодавством.

VII. Припинення діяльності міської ПМПК

7.1. Припинення діяльності міської ПМПК здійснюється у формі їх реорганізації або ліквідації згідно з чинним законодавством за рішенням відділу освіти міської ради.


Додаток 1

до Положення про міську

психолого-медико-педагогічну

консультацію

КАРТКА

стану здоров'я і розвитку дитини

(дані попереднього обстеження)

Назва психолого-медико-педагогічної консультації ____________________________

Місцезнаходження ________________________________________________________

Телефон _________________________________________________________________

Загальні відомості про дитину

 1. Прізвище, ім'я, по батькові ____________________________________________________________________________________________________________
 1. Дата народження ____________, вік на час обстеження _______ р.
 2. Місце проживання ______________________________________________________
 3. У яких закладах виховувалась і навчалась __________________________________
 4. Ким направлена на вивчення _____________________________________________
 5. Мета вивчення, скарги ___________________________________________________
 6. Стислі відомості про сім'ю дитини та умови виховання _______________________

____________________________________________________________________________________________________

Основні медичні висновки:

 1. Педіатра (розгорнуті анамнестичні дані з "Історії розвитку дитини" (форма N 112/о, затверджена наказом МОЗ України від 27.12.99 N 302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)" та стан її здоров'я ______________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

                        М.П.                           (дата)                                                 (підпис фахівця)

 1. Психіатра (дитячого) ____________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

М.П.                             (дата)                                                 (підпис фахівця)

 1. Офтальмолога (дитячого) ________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

М.П.                             (дата)                                                 (підпис фахівця)

 1. Отоларинголога (дитячого) _______________________________________________

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

М.П.                             (дата)                                                 (підпис фахівця)

 1. Невролога (дитячого) ____________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

М.П.                             (дата)                                                 (підпис фахівця)

 1. Хірурга (у разі потреби) _________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

М.П.                             (дата)                                                 (підпис фахівця)

 1. Медико-генетичної консультації (у разі потреби) ____________________________

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

М.П.                                (дата)                                                 (підпис фахівця)

 1. Іншого фахівця _________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

М.П.                             (дата)                                                 (підпис фахівця)

 1. Дані логопедичного обстеження (загальна характеристика спілкування: жестами, окремими словами, фразовим мовленням; словниковий запас, граматична будова мовлення, вимова і розпізнавання звуків, читання, письмо) _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

М.П.                             (дата)                                                 (підпис фахівця)

 1. Висновок про загальний мовленнєвий розвиток, стан фонетико-фонематичного розвитку, наявність специфічних мовленнєвих порушень (алалія, дислалія, заїкання, дизартрія, ринолалія, дисграфія, дислексія) та рекомендації щодо їх корекції _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

М.П.                             (дата)                                                 (підпис фахівця)

 1. Результати психологічного вивчення (Адекватність поведінки, особливості контакту, наявність інтересу до взаємодії з дорослим; характеристика предметно-практичних дій, працездатності, здатності зосереджуватися, аналізувати предмети, виділяти істотні ознаки, окремі частини, установлювати схоже і відмінне, узагальнювати, здійснювати класифікацію, переносити вміння в нові пізнавальні ситуації; міра самостійності, характер необхідної допомоги, особливості навчуваності; здатність установлювати причиново-наслідкові зв'язки, міркувати, робити умовиводи; стан емоційно-вольової сфери, поведінки, особливості формування особистості)

_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

М.П.                             (дата)                                                 (підпис фахівця)

Педагогічна характеристика

(характеристика знань, умінь, навичок,

інтересів, труднощів у навчанні,

особливості поведінки) _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

М.П.                             (дата)                                                 (підпис фахівця)

 

 

 

Додаток 2

до Положення про міську

психолого-медико-педагогічну

консультацію

СКЛАД

 міської психолого-медико-педагогічної консультації за спеціальностями

Завідувач ПМПК – працівник на постійно діючій основі.

Консультант вчитель-логопед – працівник на постійно діючій основі.

Консультанти:

 • лікар-психіатр;
 • лікар-педіатр;
 • психолог з питань навчання та виховання дітей дошкільного віку;
 • психолог з питань навчання та виховання дітей шкільного віку.

 

Додаток 3

до Положення про міську,

психолого-медико-педагогічні

консультації

_____________________________________________________________________________

(назва органу управління освітою)

_____________________________________________________________________________

(назва психолого-медико-педагогічної консультації)

Місцезнаходження _________________________________________________________________________

Телефон _________________________________________________________________

ВИТЯГ

з протоколу засідання

психолого-медико-педагогічної консультації

від ___ __________ 20__ року N ____

Кому виданий_____________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові дитини __________________________________________

Число, місяць, рік народження, повних років __________________________________

Психолого-педагогічний висновок: __________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Рекомендовано: _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Завідувач __________________________________           ____________________

(прізвище, ім'я, по батькові)                                     (підпис)

Секретар___________________________________           ____________________

(прізвище, ім'я, по батькові)                                     (підпис)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти

Глухівської міської ради

від 02.03.2015 № 91-ОД