Порядок організації роботи із забезпечення доступу до публічної інформації у відділі освіти Глухівської міської ради

І. Організація роботи із забезпечення доступу до публічної інформації

Організація роботи із забезпечення доступу до публічної інформації покладається на начальника відділу освіти Глухівської міської ради (далі – відділ освіти) та відповідального за оприлюднення та оновлення інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон), Положення про відділ освіти Глухівської міської ради, цього Порядку та інших нормативно-правових актів у цій сфері.

 

 1. Порядок оприлюднення публічної інформації

на офіційному веб-сайті відділу освіти Глухівської міської ради

 1. Порядок оприлюднення на офіційному веб-сайті відділу освіти (далі -сайт) інформації про свою діяльність здійснюється відповідно до вимог Закону, Положення про відділ освіти.
 2. Уся публічна інформація, що передбачена Законом, підлягає обов'язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня її прийняття.
 3. Не підлягають оприлюдненню внутрішньо-організаційні акти начальника відділу освіти (накази про відрядження, з кадрових та адміністративно-господарських питань).
 4. Розпорядчі документи, що містять інформацію з обмеженим доступом, оприлюднюються з дотриманням частини сьомої статті 6 Закону.
 5. Оприлюднення на веб-сайті відділу освіти інформації, визначеної статтею 15 Закону, здійснюється відповідальним за оприлюднення та оновлення інформації за поданням відповідальних осіб відповідно до покладених на них функцій та повноважень.

III. Про набори даних, які підлягають оприлюдненню

у формі відкритих даних

 1. Відділ освіти є відповідальним за оновлення інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних на офіційному веб-сайті відділу освіти та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, розпорядником якої він є.
 2. Відповідальні особи відділу освіти відповідно до покладених на них функцій та повноважень надають інформацію відповідальному за оприлюднення та оновлення інформації відповідно до переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є відділ освіти, не пізніше трьох робочих днів з моменту її створення або оновлення, з метою її оприлюднення на офіційному веб-сайті відділу освіти та Єдиному веб-порталі відкритих даних.
 3. Відповідальний за оприлюднення та оновлення інформації, відповідальні особи структурних підрозділів відділу освіти забезпечують:

здійснення процедури реєстрації на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних;

визначення переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, з метою оприлюднення на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, офіційному веб-сайті відділу освіти;

розміщення інформаційного посилання на Єдиний державний веб-портал відкритих даних;

актуальність інформації шляхом її оновлення не пізніше п'яти робочих днів з дня внесення змін до набору даних;

персональну відповідальність за підготовку, передачу, достовірність та актуальність інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних.

 1. Порядок функціонування і ведення системи обліку публічної інформації, розпорядником якої є відділ освіти
 2. Система обліку (Реєстр) - це електронна облікова система накопичення документів, які створюються відділом освіти та його структурними підрозділами.
 3. Відповідальний за оприлюднення та оновлення інформації здійснює функціонування системи обліку та є її адміністратором.
 4. Адміністратор системи обліку (далі - адміністратор) є відповідальним за:

здійснення моніторингу щодо оновлення та організацію оприлюднення інформації;

збір та підготовку інформації для подальшого внесення в систему обліку;

внесення підготовленої та наданої у встановленому порядку інформації про документи в систему обліку;

оприлюднення Реєстру документів на веб-порталі;

технічну підтримку стабільної роботи системи обліку.

 1. Інформація про документ вноситься до Реєстру в день її отримання, але не пізніше 5 робочих днів від дати створення документа або його отримання.
 2. Внесення до системи обліку відомостей про документи здійснюється з урахуванням частини сьомої статті 6 Закону.
 3. Безпосередній доступ до документів, оприлюднених у Реєстрі, надається запитувачам на підставі запитів на інформацію.
 4. Відповідальний за оприлюднення та оновлення інформації вживає заходів щодо недопущення несанкціонованого доступу до системи обліку.

 

 

 1. Порядок розгляду запитів на інформацію у відділ освіти
 2. Приймання та розгляд запитів на інформацію здійснює секретар керівника відділу освіти.
 3. Усі запити на публічну інформацію, що надходять до відділу освіти, у тому числі передані електронною поштою, факсом, надані особисто, реєструються у відділі секретарем.
 4. Запити, що надійшли до відділу освіти невідкладно, передаються до виконання відповідальним особам структурних підрозділів відділу освіти.
 5. Усі отримані запити реєструються та обліковуються в день їх надходження у спеціальному журналі.
 6. Запити, що надійшли після закінчення робочого часу, реєструються наступного робочого дня.
 7. У разі, якщо документ оформлено як запит на інформацію, проте за своїм характером є зверненням, то запитувач протягом 5 робочих днів з дня реєстрації документу повідомляється відповідальним виконавцем (відповідно до резолюції начальника відділу освіти або особи, яка його заміщує) про розгляд звернення відповідно до Закону України «Про звернення громадян».
 8. Якщо отриманий запит на інформацію поряд з вимогою про надання інформації або копії документа містить скаргу, пропозицію, заяву та в інших випадках, передбачених чинним законодавством, то такий документ у частині надання публічної інформації розглядається як запит на інформацію, а в іншій частині - відповідно до пункту 5 розділу V Порядку.
 9. Запит, залежно від його змісту, направляється структурному підрозділу відділу освіти, де зберігається або може зберігатися запитуваний документ чи інформація.
 10. Структурний підрозділ відділу освіти (далі – структурний підрозділ) готує запитувані копії документів або інформацію та подає їх начальнику відділу освіти упродовж трьох робочих днів, включаючи день отримання запиту, у встановленому порядку.
 11. Відповідальна особа структурного підрозділу відділу освіти несе персональну відповідальність за підготовку запитуваних копій документів чи інформації, її достовірність, точність, повноту та надання такої інформації у визначені строки.
 12. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, структурний підрозділ, який зберігає (може зберігати) запитувану інформацію, негайно та/або не пізніше трьох робочих днів з дня отримання запиту подає обґрунтований лист запитувачу щодо продовження строку його розгляду до 20 робочих днів.
 1. Порядок підготовки відповіді на запит на інформацію
 2. Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації (відділу освіти) надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.
 3. Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
 4. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.
 5. Письмовий запит подається в довільній формі або за запропонованою формою.
 6. Запит на інформацію повинен містити:

ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

 1. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в розпорядника інформації та на офіційному сайті відділу освіти.
 2. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його повинна оформити відповідальна особа структурного підрозділу відділу освіти, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.
 3. Розпорядник інформації повинен надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
 4. У разі якщо запит на інформацію стосується захисту життя чи свободи особи, стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
 5. Клопотання про термінове опрацювання запиту повинно бути обґрунтованим.
 6. Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту у таких випадках:

розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону.

 1. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.
 2. Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або повинно бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
 3. У відмові в задоволенні запиту на інформацію повинно бути зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

дату відмови;

мотивовану підставу відмови;

порядок оскарження відмови;

підпис.

 1. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається у письмовий формі.
 2. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається у випадку, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення у передбачені Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.
 3. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію повинно бути зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений Законом строк;

строк, у який буде задоволено запит;

підпис.

 1. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до міського голови або суду.
 2. Запитувач має право оскаржити:

відмову в задоволенні запиту на інформацію;

відстрочку задоволення запиту на інформацію;

ненадання відповіді на запит на інформацію;

надання недостовірної або неповної інформації;

несвоєчасне надання інформації;

невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

 1. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.
 2. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:

ненадання відповіді на запит;

ненадання інформації на запит;

безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;

неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону;

надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;

несвоєчасне надання інформації;

необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;

нездійснення реєстрації документів;

навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

 1. Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядниками інформації, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному законом.

VII. Здійснення контролю за роботою із забезпечення доступу

до публічної інформації

 1. Обов'язковому контролю підлягають розгляд запитів на інформацію, завдання, визначені Законом, актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Сумської державної адміністрації, розпорядженнями міського голови стосовно забезпечення доступу до публічної інформації.
 2. Загальний контроль за дотриманням чинного законодавства в частині забезпечення доступу до публічної інформації покладається на начальника відділу освіти та юрисконсульта відділу освіти.