Положення про відділ освіти

gerbГЛУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

 ТРЕТЯ СЕСІЯ

 ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

27.01.2021                                        м. Глухів                                          №  102

 

Про затвердження Положення про

відділ освіти Глухівської міської ради

в новій редакції

 

 

З метою приведення Положення про відділ освіти Глухівської міської ради у відповідність до вимог Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», керуючись статтями 25,  59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Положення про відділ освіти Глухівської міської ради в новій редакції (додається).
 2. Начальнику відділу освіти Глухівської міської ради Юдіній Оксані Олександрівні здійснити державну реєстрацію Положення відділу освіти Глухівської міської ради в новій редакції.
 3. Визнати такими, що втратили чинність додаток 7 до рішення міської ради від 15.11.2013 р. № 649 та рішення міської ради від 26.11.2014 р. № 815  «Про  внесення змін до Положення про відділ освіти Глухівської міської ради».
 4. Організацію виконання цього рішення покласти на відділ освіти міської ради (начальник відділу Юдіна О.О.), а контроль - на секретаря міської ради Васянович Л.Г. та постійну комісію міської ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізичного виховання та спорту, соціальної політики, законності, правопорядку, протидії корупції, регламенту та депутатської етики (голова комісії  Терещенко І.І.)

 

 

Міський голова                                                                                  Надія ВАЙЛО

 

 

 

 

 

                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                    Рішення міської ради

                                                                                                           27.01.2021 №  102

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ освіти Глухівської міської ради

(нова редакція)

 

Дане Положення розроблено у відповідності до вимог Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту».

І. Загальні положення

 1. Відділ освіти Глухівської міської ради (далі – відділ освіти) є структурним підрозділом Глухівської міської ради, який утворюється міською радою, є  підзвітним і підконтрольним міській раді,  що його утворила, підпорядкованим виконавчому комітету Глухівської міської ради, міському голові та відповідним державним органам управління освіти з  питань організації освітнього процесу.
 2. Відділ освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями Сумської обласної державної адміністрації, наказами Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради, виконавчого комітету Глухівської міської ради, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням та іншими законодавчими актами.
 3. Юридична адреса відділу освіти: вулиця Спаська, буд.21, місто Глухів, Сумська область, 41400.

ІІ. Завдання та функції

 1. Відділ освіти, відповідно до визначених галузевих повноважень, виконує наступні завдання:

1) здійснює реалізацію державної політики у сфері освіти та забезпечує якість освіти на території Глухівської міської ради;

2) аналізує стан освіти, прогнозує розвиток дошкільної, загальної середньої  та позашкільної освіти, удосконалює мережу закладів освіти на території Глухівської міської ради незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян, а також розробляє та організовує виконання міських програм розвитку освіти;

3) створює належні умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти;

4) здійснює загальне керівництво закладами освіти, що знаходяться в межах відповідної території і є комунальною власністю, організовує фінансове забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази; координує діяльність цих закладів освіти;

5) організовує підготовку випускників до проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

6) забезпечує широке інформування педагогічних працівників закладів освіти, батьків, громадськості щодо особливостей проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

7) вживає заходів щодо забезпечення закладів освіти, на базі яких створюються (функціонують) пункти проведення зовнішнього незалежного оцінювання, педагогічними працівниками, іншим персоналом, а також необхідним обладнанням, комп’ютерною технікою, пристроями тощо;

8) забезпечує підвезення випускників закладів загальної середньої освіти на території Глухівської міської ради до пунктів тестування та у зворотному напрямку;

9) сприяє розвитку самоврядування в закладах дошкільної, загальної середньої  та позашкільної освіти;

10) комплектує заклади освіти на території Глухівської міської ради керівними кадрами; вдосконалює професійну кваліфікацію педагогічних працівників, їх перепідготовку  та організовує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів закладів освіти на території Глухівської міської ради відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України;

11) сприяє проведенню експериментальної та інноваційної діяльності в освітньому процесі закладів освіти на території Глухівської міської ради;

12) забезпечує соціальний захист, охорону життя, здоров’я та захист прав учасників освітнього процесу в закладах і установах освіти;

13) забезпечує комфортні умови навчання та праці учасників освітнього процесу шляхом створення безпечного освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації;

14) веде облік дітей дошкільного та шкільного віку у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;

15) здійснює міжнародне співробітництво;

16) визначає потреби в закладах освіти усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету міської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб громадян  за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо.

 1. На відділ освіти, відповідно до визначених галузевих повноважень, покладені функції.

2.1. Організація мережі та здійснення керівництва закладами дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти через:

1) забезпечення оперативного контролю за збереженням існуючої мережі закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти; сприяння їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню;

2) підготовку проектів рішень про закріплення за закладами освіти  території обслуговування;

3) вивчення  потреб та внесення пропозицій до виконавчого комітету міської ради про утворення груп і класів в закладах освіти  для дітей з особливими освітніми потребами, організацію їх навчання та виховання у закладах освіти  на території Глухівської міської ради;

4) створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну, розумного пристосування та формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору;

5) забезпечення, відповідно до законодавства, в закладі освіти безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.

2.2. Організація нормативно-правового забезпечення закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти через:

1) контроль за виконанням конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми й підлітками  повної загальної середньої освіти;

2) забезпечення в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в  закладах і установах освіти;

3) погодження статутів  закладів освіти (крім вищих і професійно-технічних) комунальної та інших форм власності, підготовку  їх до реєстрації у відповідному органі місцевого самоврядування;

4) здійснення контролю за недопущенням привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

2.3. Організація навчально-методичного забезпечення закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти через:

1) впровадження навчальних планів і програм, затверджених Міністерством освіти і науки України; внесення пропозицій щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм;

2) формування замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників, навчальних програм та іншої навчально-методичної літератури;

3) видання інформаційно-методичних збірників та рекомендацій.

2.4. Організація фінансового забезпечення закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти через:

1) сприяння фінансовому забезпеченню існуючої мережі закладів освіти на території Глухівської міської ради;

2) внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналіз їх використання;

3) контроль та аналіз використання коштів субвенцій та міського бюджету в закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;

4) організацію  підвезення учнів, вихованців та педагогічних працівників закладів освіти на території Глухівської міської ради до місць навчання та у зворотному напрямку, а також до місць проведення фестивалів, конкурсів, олімпіад та спортивних змагань;

5) затвердження за поданням закладів освіти стратегії їх розвитку;

6) фінансування виконання стратегії розвитку закладів освіти на території Глухівської міської ради.

2.5. Організація матеріально-технічного забезпечення закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти через:

1) сприяння матеріально-технічному забезпеченню закладів освіти; введення в дію їх нових приміщень, комплектування меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо;

2) організацію  підготовки закладів освіти до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;

3) здійснення  контролю за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в закладах освіти та надання практичної допомоги в організації та проведенні відповідної роботи.

2.6. Організація діяльності учасників освітнього процесу в  закладах освіти міста та забезпечення їх соціального захисту через:

1) сприяння запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у закладах освіти; здійснення соціально-педагогічного патронату;

2) координацію роботи закладів освіти, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням дітей, організацію їх дозвілля;

3) сприяння діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств;

4) забезпечення створення та функціонування психологічної служби в закладах освіти на території Глухівської міської ради;

5) координацію роботи, пов’язаної  зі здійсненням у  закладах  професійної орієнтації учнів;

6) організацію харчування дітей у закладах освіти за рахунок міського бюджету, батьківської плати та залучених коштів;

7) внесення пропозицій щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у закладах освіти на території Глухівської міської ради, здійснення оздоровчих заходів;

8) розгляд та внесення в установленому порядку пропозицій щодо заохочення та нагородження працівників освіти.

2.7. Інша діяльність відділу освіти:

1) подання в установленому порядку статистичної звітності про стан і розвиток освіти; організація з цією метою збору та опрацювання інформації, формування банків даних;

2) інформування  населення про стан та перспективи розвитку освіти   (не рідше ніж один раз на рік);

3) взаємодія з органами громадського самоврядування;

4) забезпечення розгляду звернень громадян у межах своєї компетенції, врахування  пропозицій, вжиття заходів  щодо усунення недоліків у роботі.

 

ІІІ. Права відділу освіти

Відділ освіти має право:

1) залучати до розроблення міських програм розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів;

2) брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації закладів і установ освіти всіх типів і форм власності;

3) скликати міські конференції, у тому числі щороку серпневу конференцію педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції;

4) створювати та забезпечувати діяльність постійнодіючого колегіального та консультативно-дорадчого органу - колегії відділу освіти Глухівської міської ради  для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності закладів освіти на території Глухівської міської ради, а також вирішення питань, що належать до компетенції відділу освіти;

5) склад колегії затверджується міським головою за поданням начальника відділу освіти. Рішення колегії впроваджуються до виконання наказами начальника відділу освіти;

6) вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозицій щодо фінансування закладів та установ освіти, брати участь у формуванні бюджету освітньої галузі міста;

7) зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дії наказів і розпоряджень керівників закладів освіти, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень;

8) надавати  в оренду фізичним та юридичним особам не експлуатоване майно та вільні площі закладів освіти, які знаходяться на балансі відділу освіти відповідно до чинного законодавства;

9) укладати угоди про співробітництво та встановлення прямих зв’язків з закладами освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

 

ІV. Взаємовідносини

Під час реалізації повноважень відділ освіти у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з управліннями та відділами, постійними комісіями та апаратом міської ради, відповідними підрозділами виконавчого комітету міської ради,  Департаментом освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, розташованими на території міської ради, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань та проведення запланованих заходів.

 1. V. Структура та управління структурними підрозділами
 2. Загальна чисельність працівників відділу освіти та витрати на його утримання затверджуються міською радою, штатний розпис – міським головою або секретарем міської ради, за погодженням начальника відділу освіти, а також фінансовим управлінням міської ради.
 3. Відділ освіти очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою у відповідності до законодавства.
 4. Начальник відділу освіти, представляючи інтереси міста в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами:

1) здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує виконання покладених на відділ завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності працівників відділу;

2) затверджує положення про підрозділи і служби відділу освіти міської ради, функціональні обов’язки його працівників;

3) планує роботу відділу освіти і аналізує стан її виконання;

4) видає у межах компетенції відділу освіти накази, організовує і контролює їх виконання;

5) призначає на посаду та звільняє з посади працівників відділу освіти відповідно до діючого законодавства;

6) призначає та звільняє керівників закладів освіти та установ на території Глухівської міської ради у порядку встановленому законодавством України;

7) заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників відділу освіти, керівників закладів та установ освіти;

8) затверджує штатні розписи закладів і установ освіти, які утримуються на балансі відділу освіти;

9) розпоряджається коштами, які виділяються на утримання відділу освіти, несе відповідальність за їх використання в межах кошторисних призначень;

10) розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих працівників закладів освіти на території Глухівської міської ради  державними та відомчими нагородами, в тому числі й президентськими відзнаками, присвоєння їм почесних звань України;

11) відкриває рахунки у банках України, має право першого підпису;

12) звітує перед міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом,  депутатськими комісіями міської ради  про виконання покладених на відділ освіти завдань та затверджених планів роботи.

 1. При відділі освіти можуть утворюватись структурні підрозділи для виконання завдань освітнього та фінансово-господарського напрямів, передбачених чинним законодавством та цим Положенням.

VІ. Відповідальність

 1. Начальник і працівники відділу несуть відповідальність за свою діяльність згідно чинного законодавства.
 2. Начальник відділу несе персональну відповідальність перед міським головою за виконання покладених на відділ завдань і функцій.
 3. Працівники відділу несуть персональну відповідальність за:

1) невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків;

2) бездіяльність або невикористання наданих їм прав;

3) несвоєчасну або неналежну підготовку документів;

4) недостовірність даних у документації яку ведуть;

5) порушення правил внутрішнього розпорядку та трудової дисципліни;

6) порушення етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмежень пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням;

7) невиконання вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування».

 

VІІ. Фінансове та матеріальне забезпечення

 1. Відділ освіти фінансується за рахунок коштів міського бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу та видатки на його утримання встановлюються міською радою.
 2. Відділ освіти є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, у Глухівському управлінні Державної казначейської служби України Сумської області, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штамп, ідентифікаційний код.

VІІІ. Ліквідація  та реорганізація

Ліквідація та реорганізація відділу освіти здійснюється за рішенням Глухівської міської ради відповідно до чинного законодавства або за рішенням суду.

 

 

Міський голова                                                                                  Надія ВАЙЛО