Положення про господарчу групу

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГОСПОДАРЧУ ГРУПУ ВІДДІЛУ ОСВІТИ ГЛУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 Загальні положення

1.1. Господарча група відділу освіти Глухівської міської ради (далі - Господарча група), утворена при відділі освіти Глухівської міської ради, є підзвітною і підконтрольною відділу освіти, існує як самостійний підрозділ відділу освіти і підпорядковується начальнику відділу освіти.

1.2. Господарча група відділу освіти у своїй діяльності керується: Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, рішеннями виконавчого комітету Глухівської міської ради, розпорядженнями міського голови, наказами відділу освіти Глухівської міської ради, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.3. Господарча група фінансується за рахунок коштів міського бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників господарчої групи та видатки на його утримання встановлюються відділом освіти міської ради.

Структура і штатний розпис господарчої групи складаються та затверджуються начальником відділу освіти.

1.4. Положення про господарчу групу відділу освіти затверджується наказом відділу освіти Глухівської міської ради.

1.5. Посадові інструкції працівників господарчої групи відділу освіти затверджуються наказом відділу освіти.

1.6. Призначення на посаду та звільнення з посади працівників господарчої групи, здійснює начальник відділу освіти за погодженням з начальником господарчої групи відповідно до діючого законодавства.

1.7. Створення, припинення діяльності, ліквідація та реорганізація господарчої групи відділу освіти Глухівської міської ради здійснюється у встановленому чинним законодавством порядку.

 

  1. Основні завдання господарчої групи відділу освіти:

2.1. Організація перспективного планування по реконструкції, поточному та капітальному ремонту закладів освіти міста.

2.3. Організація роботи та контроль за виконанням заходів по підготовці закладів освіти до нового навчального року, до роботи в зимовий період.

2.4. Контроль за укладанням договорів по обслуговуванню обладнання та систем енергопостачання.

2.5. Розгляд звернень, листів та пропозицій щодо питань будівництва ремонту закладів освіти, експлуатації їх інженерних мереж.

2.6. Координація роботи по впровадженню систем і технологій по енергозбереженню в будівлях установ освіти.

2.7. Надання методичної допомоги в частині ремонтно-будівельних робіт закладам освіти міста.

2.8. Здійснення контролю за правильним використанням електрообладнання, апаратури, своєчасною перевіркою захисних засобів та протипожежного інвентарю в закладах освіти.

2.9. Контролює проведення робіт щодо капітального будівництва, реконструкції і ремонту в закладах освіти.

2.10. Організація та здійснення контролю за економним використанням матеріально-технічних ресурсів та енергоресурсів.

2.11. Координує роботу з організації техніки безпеки, охорони праці, цивільного захисту, протипожежної безпеки в закладах освіти.

 

  1. Основні функції господарчої групи відділу освіти

(відповідно до покладених на нього завдань):

3.1. Організує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.

3.2. Здійснює контроль за дотриманням правил протипожежної безпеки в навчальних закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

3.3. 3абезпечує розгляд звернень керівників закладів освіти у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходів по усуненню недоліків у роботі.

3.4. Здійснює транспортне обслуговування відділу освіти:

- підвезення начальника відділу освіти, працівників відділу освіти для організації та контролю за здійсненням навчально-виховного процесу в підвідомчих установах та з метою взаємодії з обласними установами в межах своєї компетенції.

3.5. Розробляє річні та перспективні плани ремонтних робіт, об’єктів та споруд закладів освіти, виявляє потребу і розробляє плани забезпечення закладів освіти навчально-наочними посібниками, меблями, обладнанням, інструментами, інвентарем, канцелярським та господарським приладдям, пальним.

3.6.   Здійснює контроль за технічним станом будівель та споруд закладів освіти, які знаходяться на балансі відділу.

3.7.   Здійснює нагляд за технічним станом засобів навчання при необхідності у встановленому порядку здійснює їх ремонт та списання, відповідає за збереження матеріальних цінностей.

3.8.   Здійснює контроль за своєчасним і правильним оформленням документів з питань господарської діяльності закладами освіти міста.

3.9. Контролює технічний стан та своєчасне оформлення технічної документації на експлуатацію транспортних засобів, що знаходяться на балансі відділу освіти та навчальних закладів міста.

3.10. Контролює дотримання норм і правил з охорони праці, пожежної та електробезпеки в навчальних закладах міста.

 

  1. Права господарчої групи відділу освіти

Господарчій групі надаються права:

4.1. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації закладів освіти.

4.2. Проводити наради керівників закладів освіти з питань, що належать до її компетенції;

4.3. Вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування закладів освіти.

 

  1. Організація роботи господарчої групи відділу освіти

5.1. Діловодство господарчої групи  ведеться згідно з номенклатурою справ відділу освіти.

Господарча група взаємодіє з іншими відділами відділу освіти, використовує в своїй роботі статистичну та оперативну довідкову інформацію, яка підготовлена ними.

5.2. Господарчу групу відділу освіти очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до наказу начальника відділу освіти.

Особа, яка призначається на посаду начальника, повинна мати вищу освіту, стаж роботи не менш 3 років та володіти державною мовою.

До штату господарчої групи входять:

- начальник господарчої групи;

- оператор з обробки інформації та програмного забезпечення;

- технік-електрик ;

- прибиральниця службових приміщень;

- водій.

5.3. Начальник господарчої групи відділу освіти має право:

- представляти інтереси господарчої групи в органах виконавчої влади з питань, що належать до компетенції господарчої групи відділу освіти;

- робити у встановленому порядку безкоштовні запити на отримання від підприємств, організацій, громадських об'єднань необхідних даних, статистичних звітів з питань, що стосуються діяльності господарчої групи відділу освіти Глухівської міської ради, вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи господарчої групи відділу освіти;

- забезпечувати ділове листування з органами виконавчої влади, підприємствами та організаціями з питань, що стосуються діяльності господарчої групи відділу освіти;

- здійснювати перевірку закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти згідно з чинним законодавством у межах наданих повноважень.

 

5.4. Начальник господарчої групи:

5.4.1. Забезпечує контроль за виконанням вiддiлом та закладами освіти законів України та інших нормативно-правових документів з питань господарської дiяльностi та матерiально-технiчного забезпечення.

5.4.2. Здійснює загальне керiвництво дiяльнiстю щодо матерiально-технiчного забезпечення вiддiлу та закладів освіти.

5.4.3. Здійснює загальне керiвництво дiяльнiстю господарчої групи та контроль за виконанням її працівниками їx функціональних обов’язків i правил внутрішнього трудового розпорядку.

5.4.4. Здійснює добір та погодження кандидатур на посади працiвникiв господарчої групи.

5.4.5. Розподіляє оперативні завдання i доручення працівникам господарчої групи вiдповiдно до їх  кваліфікації, забезпечує взаємозаміну при вiдсутностi працівника.

5.4.6. Складає плани роботи господарчої групи на місяць та piк.

5.4.7. Координує роботу заступників директорів з господарчої частини та завгоспів закладів освіти, проводить з ними наради-семiнари з питань господарської діяльності.

5.4.8. Готує необхідну інформацію, довідки, звіти з питань господарської діяльності відділу освіти та закладів освіти міста.

5.4.9. Аналізує стан роботи вiддiлу та закладів освіти з питань господарської дiяльностi, вносить корективи щодо її удосконалення.

5.4.10. Координує роботу закладів освіти та господарської групи щодо проведення ремонтних poбiт у ході підготовки закладів освіти до нового навчального року та опалювального періоду.

5.4.11. Здійснює попередній контроль за своєчасним та правильним оформленням документів вiддiлом та закладами освіти з питань господарської дiяльностi.

5.4.12. Контролює технічний стан та своєчасне оформлення технічної документації на експлуатацію транспортного засобу вiддiлу освіти.

5.4.13. Забезпечує виконання наказів Мiнiстерства освіти i науки України,  Департаменту освіти і науки Сумської облдержадмiнiстрацiї, міської ради, розпорядження інструктивних матерiалiв opганів освіти з питань охорони праці, приписів opганів державного нагляду.

5.4.14. Організовує роботу закладів освіти по виконанню органiзацiйно-технiчних заходів впровадження державної системи стандартів безпеки праці.

5.4.15. Здійснює контроль за дотриманням норм i правил з охорони праці в  закладах освіти міста своєчасним проведенням iнструктажiв та вiдповiдним оформленням їх у журналах peєcтpaції.

5.4.16. Відповідає за органiзацiю роботи з охорони праці та по забезпеченню протипожежної безпеки у відділі освіти.

5.4.17. Видає у межах компетенції господарчої групи відділу накази, організовує і контролює їх виконання.

5.4.18. Розпоряджається коштами, які виділяються на утримання господарчої групи відділу освіти.

5.5. Накази начальника господарчої групи відділу освіти, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані начальником відділу освіти Глухівської міської ради або оскаржені в судовому порядку.

 

  1. Відповідальність господарчої групи відділу освіти Глухівської міської ради

6.1. Господарча група відділу освіти Глухівської міської ради несе відповідальність за виконання покладених на неї повноважень.

6.2. За порушення трудової та виконавської дисципліни працівники господарчої групи відділу освіти несуть відповідальність згідно діючого законодавства.

  1. Контроль за діяльністю господарчої групи.

7.1. Контроль за діяльністю господарчої групи здійснюється начальником відділу освіти, засновником, відповідними фінансово-ревізійними та іншими контролюючими службами.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти

Глухівської міської ради

02.03.2015 № 91-ОД