Правила внутрішнього трудового розпорядку

І.   Загальні положення
1.1  Правила внутрішнього трудового розпорядку відділу освіти Глухівської міської ради регулюють питання організації праці, встановлюють тривалість та розпорядок робочого дня, порядок надання вихідних днів та щорічних відпусток, застосування засобів заохочення та дисциплінарного впливу, передбачають заходи з охорони праці та техніки безпеки.
1.2 Правила внутрішнього трудового розпорядку розроблені на підставі чинного трудового законодавства України з урахуванням фінансових можливостей установи.
1.3 Правила внутрішнього трудового розпорядку обов'язкові  для всіх працівників відділу.

II.  Порядок прийняття та звільнення з роботи
2.1 При прийнятті на роботу начальник відділу (уповноважена ним посадова особа) зобов'язаний :
- роз’яснити працівникові його права і обов'язки (ознайомити з посадовою інструкцією );
- ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;
- визначити працівникові робоче місце;
- забезпечити його необхідними для роботи засобами;
- проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної безпеки.
При прийнятті на роботу працівник зобов'язаний подати:
-       трудову книжку;
-       паспорт (копія);
-       ідентифікаційний номер (копія);
-       документ про відношення до військової служби (копія);
-       документ про освіту (копія);
-       декларацію про доходи (за потребою).
При влаштуванні на роботу працівник у письмовій заяві висловлює прохання про зарахування на певну посаду, професію.
Після видання наказу про прийняття на роботу на працівника формується особова справа  і вносяться відповідні записи в трудову книжку.
2.2 Підставами для звільнення з роботи  є :
-    згода сторін;
-    призов або вступ працівника на військову службу;
-    вступ до навчального закладу;
-   розірвання трудового договору з ініціативи працівника ( ст. 38.39 КЗпП України ) та з ініціативи адміністрації ( ст. 40, 41 КЗпП України) або на вимоги профспілкового органу ( ст. 45 КЗпП України);-    --   - переведення працівника за його згодою до іншої установи, організації, підприємства або перехід на виборну посаду ( п, 5 ст. 36 КЗпП України );
-    відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з установою , а також відмова від продовження роботи у зв’язку з істотними змінами умов праці;
-    набрання законної сили вироку суду, яким працівника засуджено до позбавлення волі, виправних робіт не за місцем роботи або іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи;
-    підстави передбачені контрактом;
- направлення   працівника  за   постановою   суду  на   примусове лікування (ст. 37 КЗпП України).
2.3 В день звільнення адміністрація зобов'язана видати працівнику трудову книжку із внесеним до неї записом про звільнення і провести з ним остаточний розрахунок. Записи про причини звільнення в трудову книжку робляться в точній відповідності з формулюванням діючого законодавства з  зазначенням статті і пункту закону. День звільнення вважається останнім днем роботи.

III.  Робочий час, його використання, час відпочинку
3.1 Нормативна тривалість робочого часу для працівників відділу встановлюється 40 годин на тиждень, п'ятиденний робочий тиждень. Робочі дні від понеділка до п’ятниці, дні відпочинку - субота, неділя. У випадку, коли святковий або неробочий день збігається  з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.
3.2 Встановити наступний режим робочого часу:
                                      -  початок роботи        о 8:00 год.,
                                      -  закінчення роботи    о 17:15 год.,
                                      -  у п'ятницю              о  16:00   год. ,
          - перерва  для відпочинку і харчування
            з  12:00 год.  до 13:00год.
3.3 У випадках, передбачених трудовим законодавством, працівникам надається робота з неповним робочим днем.
3.4 Посадовим особам місцевого самоврядування щорічно надавати відпустку терміном не менше тридцяти календарних днів, у вiдповiдностi з затвердженим графіком.
  Щорiчна вiдпустка за iнiцiативою адмiнiстрацii, як виняток, може бути перенесена на iнший перiод тiльки за письмовою згодою працiвника , коли надання щорiчноi вiдпустки в ранiше обумовлений перiод може несприятливо вiдобразитися на роботі управлiння, та за умови, що частина вiдпустки тривалiстю не менше 24 календарних днiв буде використана в поточному роцi.
  З дотриманням вимог статті 12 Закону України «Про відпустки» за рішенням адміністрації працівники, за їх згодою, можуть бути відкликані із щорічної відпустки. Невикористана  частина щорічної відпустки надається працівнику до кінця робочого року , чи приєднується до відпустки у наступному році, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.
  Щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.
3.5 Посадовим особам місцевого самоврядування, що мають стаж роботи в державних органах понад десять рокiв, надавати додаткову оплачувану вiдпустку тривалiстю 5 календарних днiв, а починаючи з 11-го року - 2 календарнi днi за кожний наступний рiк.
Загальна тривалiсть додатковоi оплачуваноi вiдпустки не може перевищувати 15 календарних днiв.

3.6.Педагогічним працівникам методичного кабінету відділу освіти надається щорічна основна відпустка тривалістю 42 календарні дні.
3.7 Спеціалістам та обслуговуючому персоналу надається щорічна оплачувана відпустка не менше 24 календарних дні та додаткова оплачувана відпустка певної тривалості, передбачена колективним договором.
  Додатковi оплачуванi вiдпустки за згодою сторін можуть надаватись одночасно з основною вiдпусткою, згiдно з установленим графiком, або  окремо вiд неї.
3.8 Працівникам надаються і  інші  відпустки, передбачені чинним законодавством,
3.9.За бажанням працівника надаються відпустки без збереження заробітної плати в обов'язковому порядку у випадках, передбачених Законом України " Про відпустки ", а також відпустки без збереження заробітної плати за сімейними обставинами, або з інших поважних причин за згодою сторін, але не більше 15 календарних днів на рік.
3.10 Обрахунок стажу роботи  та нарахування оплати за відпустку проводиться за фактично відпрацьований кожним працівником час.
4. Адміністрація гарантує надання працівникам вільного часу для одержання медичної допомоги, явки у державні органи для вирішення необхідних соціально-побутових питань працівників без утримання із заробітної плати та інших необґрунтованих санкцій.

IV. Охорона праці
5.1 Відповідальність за організацію охорони праці у відділі освіти несе начальник, який забезпечує дотримання законодавчих актів з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки, а також дотримання  прав працівників гарантованих законодавством про охорону праці.
З цією метою начальник :
- призначає відповідальних осіб за здійснення практичних заходів спрямованих на підвищення рівня охорони і гігієни праці, пожежної безпеки
-    контролює виконання покладених на них функцій


V. Заохочення за  успіхи  в роботі
5.1 За успіхи у роботі застосовуються такі заохочення:
-    оголошення подяки;
-    нагородження Грамотою, Почесною Грамотою;
-    видача премій;
-    нагородження цінним подарунком.
Заохочення оголошується наказом начальника відділу, доводяться до відома всього колективу і заносяться до трудової книжки працівника.

5.2.Відділ освіти порушує клопотання про заохочення працівникам відзнаками органів вищого рівня.

VI. Дисциплінарні стягнення та порядок їх застосування
6.1.  За порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку, чинного трудового законодавства, наказів начальника відділу, порушення трудової дисципліни, правил з охорони праці, пожежної безпеки на винних осіб накладаються такі стягнення:
•    догана;
•    звільнення з роботи.
6.2 Дисциплінарне стягнення на винну особу накладається шляхом видачі відповідного наказу начальником відділу і оголошується працівникові  під розписку.
6.3 За кожне  порушення трудової дисципліни може бути застосоване лише одне  дисциплінарне стягнення, яке накладається безпосередньо  за допущений проступок, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу звільнення працівника від роботи, у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не  може бути накладене пізніше  шести місяців з дня вчинення проступку.
6.4 До застосування дисциплінарного стягнення від порушника трудової дисципліни повинно бути взяте письмове пояснення. Якщо працівник, що порушує трудову дисципліну, відмовляється дати пояснення, про це складається акт.
6.5  Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не має дисциплінарного стягнення. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни, проявив себе як  сумлінний працівник,  стягнення може бути зняте  до закінчення даного року.
6.6 Протягом дії строку дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.
6.7 Застосування дисциплінарного стягнення не звільняє працівника від притягнення  до  матеріальної  відповідальності,  якщо  його  діями установі завдано матеріальних збитків.
6.8 Начальник відділу має право замість накладення дисциплінарного стягнення передати  питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу .

VIІ.Контроль за дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку
 7.1 З Правилами внутрішнього трудового розпорядку ознайомлюються всі працівники установи в обов'язковому порядку.
7.2 Контроль за дотриманням Правил внутрішнього трудового розпорядку здійснює начальник відділу.