Правила внутрішнього трудового розпорядку

ПОГОДЖЕНО

Голова профспілкового комітету працівників трудового колективу  відділу освіти Глухівської міської

ради   _________  Т.В.Дрига

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ по відділу освіти від

08.2018  №353-ОД

 

                 

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

Правила внутрішнього трудового розпорядку відділу освіти Глухівської міської ради (далі - Правила) розроблені відповідно до чинного законодавства України, Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування»,  «Про освіту», статтею 142 Кодексу законів про працю України, з метою забезпечення чіткої організації роботи, належних безпечних умов праці, підвищення її продуктивності та ефективності, раціонального використання робочого часу, зміцнення трудової дисципліни.

Ці Правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього трудового розпорядку для працівників відділу освіти Глухівської міської ради (далі – працівників), режим їх роботи, у тому числі у вихідні, святкові та неробочі дні, після закінчення робочого часу, умови перебування на робочому місці, порядок повідомлення про свою відсутність та ознайомлення із загальними інструкціями з охорони праці та протипожежної безпеки.

І. Загальні положення

 1.  Трудова дисципліна забезпечується створенням керівництвом відділу освіти Глухівської міської ради (далі – Адміністрація) необхідних організаційних та економічних умов для високопродуктивної праці, відповідальним ставленням працівників до роботи, а також заохоченнями за сумлінну працю.

Дисципліна праці – дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, творче ставлення до своєї роботи, забезпечення її високої якості, продуктивне використання робочого часу.

 1. Правила мають сприяти сумлінному ставленню до роботи, подальшому зміцненню дисципліни, належній організації роботи, раціональному використанню робочого часу, високій якості роботи, підвищенню її ефективності.
 2. Питання застосування Правил вирішуються начальником відділу освіти в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених чинним законодавством України і цими Правилами, разом або за погодженням із профспілковим комітетом. Ці питання вирішуються також трудовим колективом відповідно до його повноважень.
 3. Правила поширюються на всіх працівників відділу освіти, які повинні ознайомитися з ними під підпис, знати і неухильно їх дотримуватися.
 4. Правила є обов’язковими для виконання сторонами трудових відносин.

ІІ. Порядок прийому на роботу та звільнення працівників

 1. Прийом на роботу працівників апарату відділу освіти (посадових осіб місцевого самоврядування) оформляється розпорядженням міського голови. Прийом на роботу усіх інших працівників оформляється наказом начальника відділу освіти.
 2. При укладанні трудового договору до кадрової служби подаються трудова книжка, оформлена згідно з вимогами чинного законодавства; копії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу; документа про освіту (спеціальність, кваліфікацію); довідки про присвоєння ідентифікаційного коду; військового квитка (для військовослужбовців та військовозобов’язаних) та інші документи.

Під час прийому на роботу громадян перевіряється наявність у них військово-облікових документів (у військовозобов’язаних - військових квитків або тимчасових посвідчень замість військових квитків, у призовників - посвідчень про приписку до призовних дільниць) і встановлюється, чи перебувають вони на військовому обліку у військовому комісаріаті за місцем реєстрації місця проживання. Приймати на роботу військовозобов’язаних і призовників дозволено тільки після взяття їх на військовий облік у військових комісаріатах, окрім тих, що перебувають на військовому обліку у Службі безпеки України.

Прийняття на роботу без подання зазначених документів не допускається.

 1. Під час прийняття на роботу, яка вимагає спеціальних знань, адміністрація має право вимагати від працівника диплом або інший документ про здобуту освіту чи професійну підготовку. Посадові особи місцевого самоврядування, які беруть участь у конкурсі, подають й інші документи, передбачені чинним законодавством.

Забороняється вимагати від працівників під час працевлаштування документи, подання яких не передбачено законодавством.

 1. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування на посади пʼятої - шостої категорії посад, передбачені статтями 10, 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», здійснюється на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

Проведення конкурсу, випробування та стажування при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування здійснюються в порядку, визначеному законодавством України.

 1. На працівників, які пропрацювали понад 5 днів, ведуться трудові книжки згідно з чинним законодавством.
 2. Громадяни України, які вперше приймаються (обираються) на службу в органи місцевого самоврядування, складають Присягу. Посадова особа місцевого самоврядування підписує текст Присяги, який зберігається за місцем роботи, про що робиться запис у трудовій книжці.

Також під час прийняття на роботу посадові особи місцевого самоврядування підписують:

попередження про обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби відповідно до законів України «Про запобігання корупції», «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

документ про ознайомлення із Загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженими наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 №158, зареєстрованим в Мін’юсті України 31.08.2016 №1203/29333.

Працівники підписують повідомлення про права, визначені законодавством у сфері захисту персональних даних та мету обробки персональних даних та пишуть заяву на згоду обробки персональних даних

 1. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, просування по ній посадових осіб, стимулювання їх праці, вирішення інших питань, пов’язаних із службою, проводиться відповідно до категорій посад в органах місцевого самоврядування, а також згідно з рангами, які їм присвоєно. Ранг посадової особи присвоюється міським головою відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації, результатів роботи у межах відповідної категорії посад. При прийнятті на роботу на посади, віднесені до педагогічних працівників, їм встановлюється кваліфікаційна категорія, яка була присвоєна за підсумками  атестації при  умові подачі атестаційного листа.     
 2. У трудовій книжці посадової особи місцевого самоврядування робиться запис про присвоєння, зміну і позбавлення відповідного рангу. Посадова особа місцевого самоврядування може бути позбавлена рангу тільки за вироком суду.
 3. Просування по службі посадової особи місцевого самоврядування здійснюється шляхом зайняття більш високої посади на конкурсній основі, з кадрового резерву поза конкурсом та за іншою процедурою, встановленою чинним законодавством.

Переважне право на просування по службі мають посадові особи, які досягли найкращих результатів у роботі, виявляють ініціативність, постійно підвищують свій професійний рівень та зараховані до кадрового резерву.

 1. При прийнятті працівників на роботу необхідно ознайомити працівника з посадовою інструкцією, умовами та оплатою праці, з Правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором, прийнятими у відділі освіти, роз’яснити його права та обов’язки.

На кожного працівника, прийнятого на роботу до відділу освіти, оформляється згідно з встановленими вимогами особова справа. .

 1. Посадові особи відділу освіти щороку подають в установленому порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік до 1 квітня.
 2. Припинення трудового договору (контракту) з працівниками допускається у випадках і в порядку, передбачених законодавством, та оформляється для посадових осіб місцевого самоврядування – розпорядженням міського голови, інших працівників- наказом відділу освіти.

3а ініціативою працівника трудові відносини припиняються згідно зі статтями 38 та 39 КЗпП України.

Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це адміністрацію письмово за два тижні.

У разі розірвання трудового договору з поважних причин, передбачених чинним законодавством, працівник звільняється у строк, про який він просить.

Строковий трудовий договір розривається на вимогу працівника достроково у разі хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню ним роботи за трудовим договором, а також у випадку порушення адміністрацією  законодавства про працю, колективного або трудового договору та з інших поважних причин, передбачених чинним законодавством.

Припинення дії трудового договору за ініціативою керівника може мати місце з підстав, передбачених статтями 40 та 41 КЗпП України.

Дію трудового договору може бути припинено також за умов, передбачених пунктами 1-3 і 5-7 та 8 статті 36 КЗпП України.

 1. У день звільнення особа, відповідальна за кадрову роботу у відділі освіти, зобов’язана видати працівнику належно оформлену трудову книжку (з внесеним до неї записом про звільнення), а централізована бухгалтерія відділу освіти - здійснити повний розрахунок з працівником.
 2. Днем звільнення є останній день роботи.

ІІІ. Основні обов’язки працівників

 1. Працівники зобов’язані:

1) працювати чесно та сумлінно, дотримуватися вимог нормативних і законодавчих актів, дисципліни праці, своєчасно та точно виконувати розпорядження міського голови, накази начальника відділу освіти, рішення міської ради та її виконавчого комітету, вказівки, доручення начальника відділу освіти, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, утримуватися від дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави чи негативно вплинути на авторитет міської ради та її виконавчого комітету та відділу освіти, заважати іншим працівникам виконувати свої обов’язки;

2) нести персональну відповідальність за виконання посадових обов’язків, передбачених посадовими інструкціями;

3) утримувати в належному стані робоче місце, обладнання;

4) дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки, гігієни праці, протипожежної безпеки;

5) своєчасно вживати заходів щодо усунення причин та умов, що затримують або унеможливлюють нормальну працю, своєчасно повідомляти про це начальника відділу освіти;

6) дотримуватись вимог щодо збереження матеріальних цінностей (майна) та документації, вживати заходів щодо запобігання збиткам;

7) зберігати інформацію про громадян, що стала їм відома під час виконання посадових обов’язків, а також іншу інформацію, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню;

8) створювати та підтримувати сприятливу трудову атмосферу в колективі;

9) шанобливо ставитись до громадян, керівників і співробітників, дотримуватись високої культури спілкування;

10) дотримуватися Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 №158, зареєстрованих в Мін’юсті України 31.08.2016 №1203/29333, дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність, права, свободи і законні інтереси інших працівників.

 1. Працівники у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості, витримки та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність, уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

 ІV. Основні обов’язки адміністрації

Адміністрація зобов’язана:

1) правильно організувати роботу працівників, забезпечувати кожному працівнику можливість працювати за спеціальністю та кваліфікацією на власному робочому місці, своєчасно ознайомлювати з планами та завданнями, створювати здорові та безпечні умови праці, наявність ресурсів, необхідних для виконання дорученої роботи;

2) забезпечувати суворе дотримання трудової дисципліни, уживати заходів впливу до порушників трудової дисципліни;

3) виконувати законодавство про працю, покращувати умови праці, забезпечувати належне технічне обладнання робочих місць;

4) створювати умови для вивчення досвіду сучасної роботи, систематичного підвищення професійної кваліфікації працівників, підвищення рівня їх економічних та правових знань;

5) сприяти створенню в колективі ділової, творчої обстановки;

6) здійснювати заходи щодо підвищення матеріальної зацікавленості працівників у продуктивній та ефективній праці, економії ресурсів та праці;

7) уважно ставитися до потреб працівників, забезпечувати покращання їх житлових та культурно-побутових умов;

8) ознайомлювати кожного прийнятого працівника з умовами праці та її оплатою, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, роз’яснювати його обов’язки;

9) своєчасно виплачувати заробітну плату відповідно до чинного трудового законодавства та умов колективного договору.

 1. Робочий час та час відпочинку
 1. Тривалість та режим роботи, час відпочинку працівників відділу освіти міської ради визначаються законодавством про працю.
 2. У відділі освіти Глухівської міської ради встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями – субота та неділя. Тривалість робочого тижня складає 40 годин: понеділок, вівторок, середа, четвер - по 8 годин 15 хвилин, пʼятниця - 7 годин.
 3. Час початку роботи - 08:00 годин, час закінчення роботи - 17:15 годин в понеділок, вівторок, середу, четвер і 16:00 годин - в пʼятницю. Час для відпочинку і харчування (обідня перерва) - з 12:00 до 13:00 години.

Перерва не включається в робочий час, тому працівник може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на одну годину (статті 53, 73 Кодексу законів про працю України).

Виходячи з виробничих  потреб установлений режим може бути змінено на підставі наказу начальника відділу освіти, а також у конкретному випадку за згодою між працівником та керівником на підставі попереднього погодження.

 1. Забороняється в робочий час відволікати працівників від їх безпосередньої роботи для виконання інших робіт, не пов'язаних з покладеними посадовими обов’язками.
 2. Керівництво організовує облік прибуття на роботу та вихід з роботи.

Контроль за явкою працівників на роботу ведеться безпосереднім керівником структурного підрозділу відділу освіти. Інформацію про відсутність працівника на роботі керівник структурного підрозділу зобов’язаний надати, відповідальному за ведення табеля обліку робочого часу працівників. Табель готується відповідальними особами по кожному структурному підрозділу відділу освіти та підписується безпосередньо керівником структурного підрозділу відділу освіти та відповідальним за його ведення, після чого подається до централізованої бухгалтерії відділу освіти за першу половину місяця та в кінці місяця (уточнений табель подається за потребою).

 1. Питання про своє перебування поза приміщенням адміністративної будівлі працівники відділу освіти погоджують з керівником структурного підрозділу та начальником відділу освіти.

Вихід працівників відділу освіти у робочий час з виробничих та невідкладних особистих питань допускається з дозволу керівника структурного підрозділу відділу освіти та дозволу начальника відділу освіти.

 1. Працівник зобов’язаний усно, письмово, засобами телефонного зв’язку на початку робочого часу повідомити свого керівника структурного підрозділу а керівник структурного підрозділу - начальника відділу освіти  (в тому числі і у разі тимчасової непрацездатності) про свою відсутність на роботі та орієнтовний час свого виходу на роботу.

У разі відсутності працівника на роботі без поважної причини або у разі неповідомлення про причину своєї відсутності безпосередньому керівнику  складається письмовий акт про відсутність працівника на роботі.

Акт про відсутність працівника на роботі має містити наступну інформацію:

прізвище, ім’я, по батькові відсутнього працівника та підставу складання акту;

прізвища, імена, по батькові та підписи осіб, які засвідчують відсутність працівника.

 1. Щорічні основні та додаткові відпустки надаються згідно з чинним законодавством. Графік відпусток складається не пізніше 5 січня поточного року на кожний календарний рік, який затверджується начальником відділу освіти, погоджується з профспілковим комітетом і доводиться до відома всіх працівників під підпис.
 2. Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, визначених графіком, узгоджується між працівником і начальником відділу освіти, як правило, не пізніше, ніж за два тижні до початку відпустки.

На підставі особистої заяви працівника, видається наказ начальника відділу освіти про надання відпустки (розпорядження міського голови – для начальника відділу освіти).

 1. У зв’язку з виробничою необхідністю працівники можуть бути відкликані із щорічної відпустки за їх письмовою згодою (за умови використання безперервної частини – 14 к.д.), про що видається відповідний наказ  з подальшим наданням відпустки у будь-який інший час відповідного року або приєднанням до відпустки у наступному році.

Щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

 Під час надання будь-якої з частин основної відпустки працівникові виплачується допомога для оздоровлення обумовлена колективним договором.

Невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівнику до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.

За сімейними обставинами працівникові може бути надано відпустку без збереження заробітної плати тривалістю до 15 календарних днів.

VІ. Порядок прийняття та передачі справ і майна працівниками відділу освіти

 1. Працівники зобов’язані до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене, у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, майно особі, уповноваженій начальником відділу освіти. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.
 2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується безпосереднім керівником та особою, яка звільняється. Копія акту долучається до особової справи особи, яка звільняється.

 VІІ. Заохочення за успіхи в роботі

 1. За високі досягнення у праці, рівень професійної кваліфікації, виконання особливо важливої роботи посадовим особам відділу освіти установлюються ранги у межах відповідної категорії посад, надбавки та доплати.

За сумлінну працю посадовій особі при звільненні зі служби у зв’язку з виходом на пенсію може бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад, якщо вона має найвищий ранг в цій категорії посад.

 1. Працівникам відділу освіти може надаватись одноразова премія як у процентному відношенні до посадового окладу працівників, так і в конкретно встановленому розмірі: за особистий внесок у забезпечення життєдіяльності відділу освіти, закладів освіти міста; у зв’язку з професійними святами; за виконання окремих доручень одноразового характеру, що не входять у обов’язки працівників; за якісне виконання збільшеного об’єму навантаження у зв’язку з виробничою необхідністю.
 2. За сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов’язків працівники заохочуються: Грамотами відділу освіти Глухівської міської ради Подяками міського голови, Почесними грамотами Глухівської міської ради, грошовими преміями та ін.

Усі заохочення оформлюються наказом начальника відділу освіти.

 1. За особливі заслуги в роботі працівники можуть бути представлені до державних нагород та присвоєння почесного звання, до нагородження відзнаками Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки, Сумської обласної державної адміністрації, Сумської обласної ради, Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.

 VІІІДотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

 1. Адміністрація зобов’язана забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки здійснюється начальником господарчої групи відділу освіти.

 1. Працівники повинні дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.
 2. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівниками, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.
 3. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці у відділі освіти відповідає начальник відділу освіти та начальник господарчої групи відділу освіти.

 ІХ. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

 1. Порушення трудової дисципліни – це невиконання або неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов’язків, яке тягне за собою застосування заходів дисциплінарного або громадського впливу, а також застосування інших заходів, передбачених законодавством.
 2. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано відповідно до статті 147 Кодексу законів про працю України такі дисциплінарні стягнення:

догана;

звільнення.

 1. Дисциплінарні стягнення застосовуються до працівників відділу освіти за:

1) невиконання чи неналежне виконання посадових обов’язків;

2) перевищення своїх повноважень;

3) порушення обмежень, пов’язаних з проходженням служби в органах місцевого самоврядування;

4) вчинок, який ганьбить її як посадову особу або дискредитує орган місцевого самоврядування.

 1. За прогул (відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня, а також невихід на роботу без поважних причин протягом усього робочого дня) до працівників застосовуються заходи відповідальності, передбачені чинним законодавством.
 2. Дисциплінарні стягнення до працівників застосовуються начальником відділу освіти.

Керівництво має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд колективу або профспілкового комітету.

 1. До застосування дисциплінарного стягнення керівник повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмових пояснень. За кожне порушення трудової дисципліни застосовується лише одне дисциплінарне стягнення.
 2. Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців із дня вчинення проступку.

 1. При обранні виду стягнення враховується ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяна ним шкода, обставини, за яких вчинено проступок, і попередня робота працівника.
 2. Наказ начальника відділу освіти про застосування дисциплінарного стягнення із зазначенням мотивів його застосування повинно бути доведено до відома працівника під розписку у триденний термін.
 3. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути знято до закінчення одного року.

Х. Прикінцеві положення

 1. Правила внутрішнього трудового розпорядку доводяться до відома всіх працівників відділу освіти.
 2. Недотримання вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку є підставою для притягнення працівника до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.
 3. Питання, пов’язані із застосуванням Правил внутрішнього трудового розпорядку, вирішуються начальником відділу освіти, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - спільно або за згодою з профспілковим комітетом.

Начальник відділу освіти                                                      Л.Г.ВАСЯНОВИЧ